• Türkçe
  • English
Course Code: 
HTR 301
Course Period: 
Autumn
Course Type: 
Core
P: 
2
Lab: 
0
Credits: 
2
ECTS: 
2
Course Language: 
Turkish
Course Objectives: 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.
Course Content: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav, B:Sunum, C Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar.   1,2,3 A
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır.   1,2,3 A
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar.   1,2,3 A
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar.   1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.   1,2,3 A
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir   1,2,3 A

Course Flow

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aydınlanma Çağı  
2 Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali  
3 XIX.Yüzyılda Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreç  
4 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları  
5 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler  
6 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları  
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke  
8 Vize Sınavı  
9 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler,  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı  
10 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi  
11 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
12 Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
13 Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi  
14 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması  
15 Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması  
16 Final Sınavı  

Recommended Sources

KAYNAKLAR
Ders Notu Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Diğer Kaynaklar Nutuk

Material Sharing

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

Assessment

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Course’s Contribution to Program

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir. x          
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar. x          
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir. x          
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         x  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  

 

8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular. x          

 

9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x  

 

10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2