• Türkçe
 • English

Çift Anadal ve Yandala İlişkin Bilgiler

Yeditepe Üniversitesinde, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci lisans diploması alma (çift anadal) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yandal programında öğrenim görme olanağı YÖK’ün çizdiği kurallar çerçevesinde tanınmaktadır. Bu programların açılmasını teşvik eden Üniversitemizde çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.

Çift anadal programına başvuru ve kabul esasları:

 • Çift anadal programına, kayıtlı olunan anadal programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.
 • ÇAP programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave, denk ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversite senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Daha önce protokol yapılmamış olan bölümlerle de öğrencinin başvurusu sonrasında protokol hazırlanmaktadır.
 • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Çift anadal programı için başvuru anında, anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir.
 • Çift anadalı burslu okuyabilmek için 4 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. 
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
 • Ön koşulları sağlayan öğrenci çift anadal yapmak istediği bölüme başvurur. Öğrencinin başvurusu, başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendilir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula karar iletilir.
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift anadal programına devam ve mezuniyet esasları:

 • Öğrenciler, kendi anadal programlarına ek olarak hazırlanan protokol çerçevesindeki yükümlülüklerini tamamladıktan sonra her iki bölümden de mezuniyet hakkı kazanırlar.
 • Çift anadal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
 • İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir.
 • Öğrenci ÇAP programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
 • Bu programlardan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal için almış olduğu dersler, talepleri hâlinde kredisize çevrilir.
 • Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
 • Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift anadal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.
 • Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Yandal programına başvuru ve kabul esasları:

 • Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. 
 • Yandal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversite senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Daha önce protokol yapılmamış olan bölümlerle de öğrencinin başvurusu sonrasında protokol hazırlanmaktadır.
 • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.
 • Yandalı burslu okuyabilmek için 3.00 ortalaması şartı vardır. 
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması şartı gerekir.
 • Ön koşulları sağlayan öğrenci yandal yapmak istediği bölüme başvurur. Öğrencinin başvurusu, başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendilir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula karar iletilir.
 • Öğrenci, aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal programına devam ve mezuniyet esasları:

 • Öğrenciler, kendi anadal programlarına ek olarak belirlenen yükümlülüklerini tamamladıktan sonra yandal mezuniyeti hakkı kazanırlar ve sertifika almaya hak kazanırlar.
 • Yandal programına devam eden öğrenciye yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
 • Öğrencinin yandal programına devam edebilmek ve mezun olabilmek için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 • Öğrencinin kendi anadal programındaki genel not ortalamasının 2.30 altına düşmesi halinde yandal programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 • Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
 • Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları yandal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ve ÇAP - Yandal sayfasından ulaşılabilir.

Gazetecilik Bölümü ÇAP ve Yandal sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Feryade Tokan Şenol
E-postaferyade.tokan@yeditepe.edu.tr
Dahili: 3207
Ofis: GSF 646