• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 341
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
İletişim Etiği dersi, etik alanına ilişkin temel yaklaşımları, ilkeleri ve kuramları, tarihsel süreçleri, toplumsal bağlamları çerçevesinde tartışmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında haber medyası ve eğlence medyası metinleri etik yaklaşımlar çerçevesinde çözümlenir, tartışılır ve değerlendirilir; etik ve etik dışı uygulamalar betimlenir. Vaka analizleri üzerinden saptanan etikdışı sorunlara etik çözümler getirilir. Doğruluk, hesap verebilirlik, nesnellik, gerçek, ifade özgürlüğü, kamu çıkarı, özel hayat, farklılık, eşitlik, toplumsal cinsiyet-ırk-etnisite temsilleri gibi kavramlar; haber kaynakları, mülkiyet ilişkileri, habere konu olan kişi ve kurumlar gibi temel bileşenler; etik kodlar, özdenetim, meslek örgütleri ve yasal denetim mekanizmaları gibi kurumlar tanımlanır, tartışılır, birbirleriyle ilişkilendirilir ve medya metinleri üzerindeki etkileri değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 5- Problem Çözümü 6- Vaka Analizi 11- Seminer 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Etik, ahlak, hukuk ve din gibi kurumların toplumsal örgütlenme açısından benzerlikleri ve farklılıkları ile ilgili saptamalar yapar. 2, 8, 11
2) Temel etik kuramlarını, yaklaşımlarını ve ilkelerini tarihsel bağlamlarıyla okur ve konumlandırır. 2, 8, 11
3) Etik meselelerde anlaşmazlıkların ve farklılıkların mümkün olduğunu bilir. 2, 8, 11
4) Etiğin bir alt dalı olarak medya etiğinin temel kavramlarını ve uygulama alanlarını ifade eder. 2, 8, 11
5) Medyadaki görsel, işitsel ve yazılı metinlerdeki etik dışı uygulamaları saptar, betimler, çözümler. 2, 8, 11
6) Medyadaki etik sorunları eleştirel akıl yürütme becerileri ile ve farklı açılardan tartışır. 2, 8, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel açıklamalar. Dersin gerekleri. Etik kavramının kökeni. Etik ve ahlak ilişkisi. 

‘Etik karar verme süreçleri’ başlığı altında temel etik yaklaşımların tartışılması. Sissela Bok’ın etik tartışma modeli.

 
2 Medya Etiğinin Kuramsal Temelleri: Aristoteles ve Erdem Etiği Medya Etiğinin Kuramsal Temelleri: Kant ve Görev Etiği Okuma: Patterson & Wilkins, pp. 1-15 

J.C. Merrill, pp. 3-32

3 Medya Etiğinin Kuramsal Temelleri: Bentham, Mill ve Faydacı Etik

Medya Etiğinin Kuramsal Temelleri: Etzioni ve Ortaklaşmacı Etik
 

Medya Etiğinin Kuramsal Temelleri Genel Değerlendirme: Deontolojik, Teleolojik ve Öznel Etik Yaklaşımlar

Okuma:

Patterson & Wilkins, pp. 1-15

J.C. Merrill, pp. 3-32

Ödev: Medya Takibi

4 Yaygın Medyada Etik, Özgürlük ve Hesapverebilirlik

Bireysel Özgürlük, Etik ve Haber Değerleri

Okuma: Gordon & Newton, pp. 33-54

Kittross & Gordon, pp. 59-80

Ödev: Medya Takibi

5 Medya Eşik Bekçileri ve Yönlendirme: Gerçek, Hakkaniyet ve Nesnellik

Medyada ‘Doğruluk’ ve ‘İçerme’ Etiği

Okuma: 

Kittross & Gordon, pp. 93-159

Ödev: Medya Takibi

6 Medyada Etik Kodlar, İzleyici/Okur Temsilciliği, Ombudsman ve Meslek Örgütleri Okuma: Gordon & Dorsher, pp. 166-184

Ödev: Medya Takibi

7 Münazara 1: Haberler ve Haber Etiği Ödev: Medya Takibi
8 Vize sınavı  
9 Yeni Teknolojiler ve Etik

Dijital İçerikler, Üretimler ve Etik

Okuma: Singer & Dorsher, pp. 213-232

Babcock, Gordon & Kittross pp. 237-251

Ödev: Medya Takibi

10 Medya Etiği ve Ekonomi Piyasası

Medyaya Erişim: Enformasyona Ulaşma ve Dağıtım Etiği

Okuma: Kittross & Gordon pp. 256-298

Gordon& Babcock, pp. 306-317

Ödev: Medya Takibi

11 Dijital Çağda Özel Hayat ve Kamu Çıkarı

İkna İletişimi Etiği: Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama

Okuma: Gordon, Kittross & Newton, pp. 333-375

Gade & Gordon, pp. 383-404

Ödev: Medya Takibi

12 Münazara 2: Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama ve Etik  Ödev: Medya Takibi
13 Infotainment, Magazin Haberciliği, Gerçeklik ve Etik

Eğlence Medyası ve Etik

Şiddet ve Cinsellik Temsilleri

Okuma: Gordon & Babcock, pp. 432-454

Ödev: Medya Takibi Kitross ve Gordon

pp. 461-484

Ödev: Medya Takibi

14 Münazara 3: Toplumsal Cinsiyet Temsilleri ve Etik Ödev: Medya Takibi
15 Genel Tekrar  
16 Final   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Gordon, D. & Kittross J.M. (2011). Controversies in Media Ethics. N.Y.:Routledge.
 • Patterson, Philip & Wilkins Lee (2002). Media Ethics: Issues & Cases. Boston: McGrawHill Pub.
 • Kieran, Matthew ed. (1998). Media Ethics. London & N.Y.: Routledge.

 

Belgeseller: 
 

* Orwell Rolls in His Grave, Director: Robert Kane Pappas, 2004.  1 Hour 46 Minutes.

* Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism, Director: Robert Greenwald, 2004, 75 Minutes.

Kurmaca filmler:

* All The President’s Men (1976), dir. Alan J. Pakula

* Under Fire (1983), dir. Roger Spottiswoode

* Salvador (1986), dir. Oliver Stone

* The Paper (1994), dir. Ron Howard

* 15 Minutes (2001), dir. John Herzfeld

* Good Night, and Good Luck (2005), dir. George Clooney

Diğer Kaynaklar
 • Alankuş, Sevda (2005), Medya, Hukuk ve Etik, IPS Eğitim Vakfı Yayınları: 5, Habercinin  Elkitabı Dizisi: 2.
 • Alia, Valerie (2004), Media Ethics and Social Change, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
 • Bertrand, Claude-Jean (2004), Medya Etiği, Ankara: BYEGM Yay. 
 • Cohen-Almagor, Rapfael, (2002), İfade, Medya ve Etik, çev. Süleyman Nihat Şad, Ankara: Phoenix Yayınevi. 
 • Çaplı, Bülent ve Tuncel, Hakan (2010), Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: A.Ü.İLEF ve Fatusch B.V.
 • Belsey, A. & Chadwick R. ed. (1998) Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, çev. Nurçay Türkoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Çaplı, Bülent (2002), Medya ve Etik, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Merrill, John C. et al. (1990). Modern Mass Media. New York: Harper Collins Pub. pp. 386-407.
 • Morresi, Enrico (2006), Haber Etiği: Ahlaki Gazeteciliğin Kuruluşu ve Eleştirisi, çev. Fırat Genç, Ankara: Dost Kitabevi yay. 
 • Shaw, Colin (1999), Deciding What We Watch: Taste, Decency, and Media Ethics in the UK and the USA.
 • Türkoğlu, Nurçay (2003). Kitle Kültürü ve İletişim. İstanbul: Naos Yay. pp. 215-280.
 • Uzun, Ruhdan (2007), İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumlulular, Ankara: G.Ü. İletişim Fakültesi, Kırkıncıyıl Kitaplığı, No:2.
 • Plaisance, Patrick Lee (2009), Media Ethics: Key Principles for Responsible Practice, London: Sage Pub.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Belgeseller, Kitaplar, Örnek Vaka Dosyaları
Ödevler
 1. Medya Takip Ödevi
 2. Münazaralar (3 farklı konu başlığında)
Sınavlar Kaynaklar açık, tartışmaya dayalı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Münazara 3 30
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3 3
Münazara 3 3 9
Ödev 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5