• Türkçe
  • English

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yandal programını tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemin başında en geç altıncı dönemin başında ilgili bölüm sekreterliğine başvurabilmektedir.

ÇAP ve Yandal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Temel İlke ve Kurallarına* uygun olan öğrenci, başvuru tarihlerinin üniversite İnternet sayfasında ilan edilmesinden sonra ilgili bölüm sekreterliğine başvurusunu yaparak aşağıda belirtilen süreci başlatır;

* Çift Anadal programlarına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir. Çift anadalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3.25 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

* Yandal programlarına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Yandalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. ÇAP ve Yandal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nden (4. Bölüm, sayfa 5) ulaşılabilir.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü;