• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, kültürel çalışmaların gelişiminin iletişim çalışmaları alanında bir yaklaşım olarak katkılarını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır
Dersin İçeriği: 

Sanayi devrimiyle birlikte değişen ve tarihsel süreç içinde yeniden tanımlanan kültür, popüler kültür, kitle kültürü, yüksek kültür, aşağı kültür, alt kültür, ideoloji, hegemonya gibi kavramları; kültürelcilik, yapısalcılık, post-yapısalcılık, post-modernizm, yapısöküm, post-kolonyalizm, çok-kültürlülük gibi düşünsel akımları ve analitik yöntemleri; Frankfurt Ekolü, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Feminist Kültür Analizleri gibi temel eleştirel kuramsal yaklaşımları ele alır. Kültürel Çalışmalar penceresinden televizyon, sinema, radyo, reklam, gazete, dergi, moda ve mimari gibi metinlerin gündelik hayatla kesişen ve gündelik hayatı biçimlendiren yönleri ve anlamlandırma pratkleri analiz edilir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür tanımlarını tarihsel, ekonomik, siyasal ve toplumsal bağlamlarıyla birlikte değerlendirir  1, 2, 3, 5    
2) Medya, kültür, siyaset ve ideoloji arasındaki bağlantıları kurar 1,2,13    
3) Medya metinlerinin alımlayıcılar tarafından nasıl anlamlandırıldığına ilişkin saptamalarda bulunur 1, 13    
4) Medya çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanındaki temel kuramsal yaklaşımları ve kuramcıları adlandırır 1, 3    
5) Popüler kültür metinlerinin siyasal ve ekonomik yapılarla olan ilişkisini kurar ve sorgular 3,13    
6) Kültür temelli analitik ve eleştirel yaklaşımları kullanarak medya metinlerini çözümler, karşılaştırır, değerlendirir ve özgün metinler tasarlar 3, 6, 13    

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin konusunun ve amacının anlatılması. Kültürel Çalışmalar alanının kapsamı, ortaya çıkışı.  
2 Kültürel Çalışmalar’ın parametreleri, anahtar kavramlar, düşünsel arka-planı, metodolojisi. Okuma: Barker, pp. 1-38.
3 Kültür ve İdeoloji Okuma: Barker,

pp. 39-73

4 Kültür, Anlam ve Bilgi İlişkisi: Kültürel Çalışmalarda Dilbilim Etkisi Okuma: Barker,

75-110.

Ödev: Aile Tarihi

5 Biyoloji ve Kültür İlişkisi: İndirgemecilik ve Karmaşıklık Okuma: Barker,

pp. 111-137.

6 Kültürel Çalışmalar’ın Değişen Bağlamı: Yeni Dünya Düzeni Okuma: Barker,

139-175.

7 Kültür ve Post-modernizm Okuma: Barker, pp. 177-211.
8 Vize  
9 Kültür, Özne ve Kimlik Okuma: Barker,

pp. 213-245.

10 Kültür, Irk ve Etnisite Okuma: Barker,

pp. 246-278.

11 Cinsiyet, Öznellik ve Temsil Okuma: Barker,

pp. 280-314

12 Televizyon Metinleri ve İzleyiciler Okuma: Barker,

pp. 315-345

13 Dijital Medya Kültürü Okuma: Barker,

pp. 346-371

14 Kültürel Uzam ve Kentsel Alan Okuma: Barker,

pp. 373-405 Ödev: Popüler Kültür Metin Analizi

Sunum: Popüler Kültür Analizi Raporu

15 Kültürel Politikalar Okuma: Barker,

pp. 440-473.

Ödev: Popüler Kültür Metin Analizi

Sunum: Popüler Kültür Analizi Raporu

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu
 • Ders kitabı: Chris Barker (2011), Cultural Studies: Theory and Practice, London: Sage Pub. 4th edition.

 

 • Belgeseller:
 • The Merchants of Cool. dir. Barak Goodman, 2001.
 • The Century of the Self.  dir. Adam Curtis, 2007.
 • Killing us Sofly 4. Jean Killbourne, 2010.
 • Media Education Series.
Diğer Kaynaklar
 • Toplum ve Bilim, Kültürel Çalışmalar Special Issue, Fall 2002, Vol. 94, İstanbul: Birikim Yay.
 • Toplumbilim, Kültürel Çalışmalar Special Issue, 2001, Vol. 14, İstanbul: Bağlam Yay.
 • Doğu Batı, Popüler Kültür, 2004, Mayıs, Haizran, Temmuz Vol.15, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2.baskı. (1.Baskı Mayıs 2001)
 • Theodor W Adorno, The Culture Industry: Selected essays on mass culture, ed & intro by J. M. Bernstein, London: Routledge, 1996, c: 1991
 • Stuart Hall, Culture Media Language,
 • Douglas Kellner, Media Culture, London & New York: Routledge, 1998 c: 1995
 • Hamid Naficy, (ed), Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place, New York, London: Routledge, 1999.
 • Lechte, Fifty Key Thinkers: From structuralism to postmodernity, London & New York: Routledge, 1994 as a refrence book.
 • Tim O’Sullivan et. al. Key Concepts in Communication and Cultural Studies, London & New York: Routledge, 1994 as a refrence book
 • Slater, Phil (1998), Frankfurt Okulu: Kökeni ve Önemi, çev. Ahmet Özden, İstanbul: Kabalcı Yayınevi,
 • Gans, Herbert J. (2005), Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran İncirlioğlu, İstanbul: YKY,
 • Williams, Raymond (1993), Kültür, çev. Suavi Aydın, Ankara: İmge Kitabevi,
 • Kandiyoti, Deniz ve Saktanber, Ayşe (2003), Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, Metis yayınları.
 • Kejanlıoğlu, Beybin D. (2005), Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, Ankara: Bilim ve Sanat yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Belgesel, Makaleler: Okuma Paketi, Kitap: Bilgi Merkezi
Ödevler
 1. Aile tarihi ödevi
 2. Popüler Kültür İncelemesi
Sınavlar Kaynaklar Açık, tartışmaya dayalı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Sunum 1 10
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.         X
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.         X
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         X
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.   X      
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         X
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.     X    
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. X        
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.          
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. X        
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.     X    
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.     X    
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.         X
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Sunum 1 3 3
Ödev 2 4 8
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5