• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 483
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencileri resmi ve özel durumlarda etkili konuşma yapmaya hazırlar. Öğrencilerin görsel malzemeler kullanarak sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeyi; etik ve içtenlikli konuşma yapmalarını teşvik etmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Öz benlik ve öz güven geliştirme,kişiler arası iletişimin temel öğelerini değerlendirme,duruş,beden dili,ses,nefes,diksiyon vd konuşma sürecinin öğelerini etkili kullanma,görsel işitsel materyallerin desteğiyle etkili sunum yapma,

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Hazırlıksız Sunum(ara sınav) B:Hazırlıklı Sunum (final)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Konuşmalar ve toplantılar için uygun duyuru metinlerini ve görsel  araçları kullanarak etkin  sunum yapar. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,B
2) İletişimin ana prensiplerini anlamaya ve uygulamaya yönelik genel bir bakış açısına ve insanlararası iletişime dair kuram ve genel söylemi , grup dinamikleri ve başarılı iletişimin unsurları hakkında bilgi sahibidir 4,2 1,2,3 A,B
3) Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanır. 2 1,2 A,B
4)Bilgi verme ,ikna etme vd amaçlı  farklı konuşma biçimlerini düzenler ve sunar 4,9 1,2 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ben kimim? Kendiyle  iletişim  (bedensel ve tinsel öz kimlik,kişiliğin olumlu ve olumsuz yanları)  
2 Siz kimsiniz? Kişiler arası iletişim (farklılıkların algılanması,geribildirimin önemi,etkili dinleme ve duygu sezisi)   
3 İnsani iletişim (tutum ve davranışlar,ikna)  
4 Etkili iletişim.(Beden dili ve simgesel iletişim,sözlü iletişim,hitabet ve sunum becerileri)  
5 Vurgu,telaffuz,biçem,  
6 Diksiyon,tonlama ve ritm  
7 Artikülasyon, nefes  
8 Ses ,konuşma dili  
9 Sunum teknikleri(öz güven ve   sunum konularına hazırlık  )  
10 izleyiciye hazırlık,ortamdaki ayrıntılara hazırlık  
11 Sunum planlama ve yazma,  
12 Sunuma destek  malzemeler,sunum notları(prova ve sunum)  
13 Uygulama (hazırlıksız  sunumlar)  
14 Uygulama (hazırlıksız  sunumlar)  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

ADAIR, John.,                                                 Etkili İletişim, Babıali Kültür   

                            Yayıncılık,İstanbul,2003

 

 

BIÇAKÇI, İlker İletişim ve Halkla İlişkiler.MediaCat      Kitapları, İstanbul,2006

     

 

 

CÜCELOĞLU, Doğan.,                   Yeniden İnsan İnsana,

                                                                Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997

                                                                       

 

DEMİRAY, Uğur.,                                       Genel İletişim,Pegem A Yayıncılık

                                                                 Ankara, 2007

                                                                       

ECO, Umberto,                                Alımlama Göstergebilimi,

                                                                 Çeviren:Sema Rifat,

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem.,                           Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim            

                                                                 Yayınları , İstanbul, 2012

                                                                       

 

ÖZER, Kadir A.,                         İletişimsizlik Becerisi,

                                                             Varlık Yayınları, İstanbul, 1996

                                                                       

 

TAYFUN,Recep.,                                Etkili İletişim ve Beden Dili,

                                                             Nobel Yayın,Ankara,2010

 

 

YÜKSEL, Ahmet Haluk., İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Vakfı    Yayınları, Eskişehir,  Düzlem Yayınları, İstanbul, 2000

                                                           

                                            

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Sunum 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam    100
Finalin Başarıya Oranı     50
Yıl içinin Başarıya Oranı     50
Toplam    100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.   x        
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.   x        
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   x        
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     135
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,4
Dersin AKTS Kredisi     5