• Türkçe
 • English

Amacımız: Ulusal ve Uluslararası Alanda Yetkin İletişimciler

Prof. Dr. Ayseli Usluata’nın kurucu başkanlığıyla 1996 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugün Türkiye’de öğrencilerin iletişim alanında en çok tercih ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Kendilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış akademisyenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla Bölümümüz, 400’ü aşkın öğrenciye eğitim vermekte; her geçen yıl artan yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve ödüllerle başarılarını sürdürmektedir. Sosyal ve kültürel bağlara önem veren bir bölüm olarak, ödüllü “7’den 77’ye” sosyal sorumluluk projemizle Kayışdağı ve çevresindeki huzurevi sakinlerine ve Kayışdağlı ilkokul öğrencilerine destek olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sektörün önde gelen uzmanlarını ders ve/veya seminerler aracılığıyla öğrencilerle bir araya getirmekteyiz.

Öğrencilerimizin uluslararası anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için farklı programlar ve anlaşmalar yapmaktayız. Erasmus ve Exchange anlaşmaları her yıl artmakta; çeşitli ülkelerden öğrenci ve öğretim elemanları ağırlamaktayız. Öğrencilerimiz de bu değişim programlarıyla öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadır.

İletişim sektöründe övünülecek konumlarda çalışan, hedeflerimizi yükseklere taşıyan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. İletişim sektöründe, ulusal ve küresel şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday öğrencilerimiz arasına sizi de katmak istiyoruz.

Vizyon
Neden sonuç ilişkilerini doğru kavrayabilen, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, özgüven sahibi, doğaya ve insana saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek. 

Misyon

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış akademik personeliyle iletişim ve halkla ilişkiler sektörüne yön verecek öğrenciler yetiştirmektedir. Farklı bölümlerde yandal ve çift anadal yapma fırsatının yanı sıra Erasmus anlaşmalarıyla Avrupa’da eğitim görme imkanına da sahip olan öğrencilerimizi, analitik düşünen, yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, etik kurallara bağlı, sosyal sorumluluğunun bilinciyle davranan Dünya vatandaşı iletişim uzmanları olarak hazırlamaktayız.

Temel Değerler

Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

Program Öğretim Amaçları​

1. Öğrencilerin akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken teorik donanıma sahip olmaları,

2. Öğrencilerin alan uygulamaları için gerekli gerekli olan çağdaş araçları seçme ve kullanma becerilerine sahip olmaları,

3. Öğrencilerin etkili halkla ilişkiler uygulamaları için gerekli eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri ile donatılmaları,

4. Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüven sahibi ve etik ilkelere bağlı halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları olarak yetiştirilmeleri,

5. Öğrencilerin demokrasiye bağlı, insan haklarına saygılı ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirilmeleri

Program Çıktıları​

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün program çıktıları aşağıda listelenmiştir:

1. İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

2. Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

3. Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

4.  Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

5. Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

6. Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

7. Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

8. Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

9. Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

10. Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

Reklamcılık, yaratıcı ve sanatsal unsurlardan geleneksel ve interaktif mecralardaki medya planlamasına kadar farklı yetileri gerektiren, çok boyutlu bir endüstridir. Dolayısıyla, kuruluşundan beri Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün odak noktası, öğrencilerine bu çok boyutluluk kapsamında sağlam bir altyapı kazandırmak olmuştur. Öğrenciler, sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve ilhamı, hiç şüphesiz, bölüm dahilindeki kapsamlı akademik ve sektörel yapıdan almakta, böylelikle teori ve gerçek yaşam tecrübesi arasındaki köprüyü, daha mezun olmadan anlama ve yorumlama potansiyelini kazanmaktadırlar. Bu yapı, bir anlamda, onların, marka yönetimi süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm getirme kapasitesini de artırma işlevini görmektedir.

 

Vizyonumuz,

 • Reklamcılık eğitiminde kaliteyi sürekli geliştirmek adına Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması,
 • Küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, sorgulayan, araştıran, takım çalışmasına açık, çözüm odaklı, yaratıcı, özgün, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip öğrenciler yetiştirilmesi,
 • Teori ve uygulamayı birleştiren bir yapı inşa edilmesi ve yürütülmesi,
 • Tüm paydaşlar nezdinde alınan kararlar çerçevesinde, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışının benimsenmesi ilkelerini kapsamaktadır.

 

Misyonumuz,

iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayabilen, takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde akademik ve sektörel unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de gözeten, program yapısıyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun bir bölüm olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

 

Eğitim Amaçları:

Çağdaş bilim ve eğitim anlayışımız çerçevesinde, sosyal bilimler ve iletişim alanına özgü akademik donanıma sahip,

Sektör ile işbirliği içerisinde yürütülen projelerde yer alarak sahip olduğu altyapı niteliğindeki bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerçek bir markanın iletişim sürecini yönetebilen,

Mesleğinin yerel ve küresel parametrelerini kavramış olan,

İletişim teknolojileri ve ulusal/uluslararası pazarlardaki dönüşümleri takip edebilen ve yönlendirebilen,

Bu dönüşümlerin toplumsal etkilerini analiz edebilen,

Reklam endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen,

Eleştirel düşünme yetisine ve etik ve sürdürülebilir değerlere sahip liderler yetiştirmek.

 

Program Çıktıları:

1. Pazar bölümlenmesini ve alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturur.

2. Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.

3. Disiplinler arası çalışmalar kapsamında bilgi ve bilinç sahibidir.

4. Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir, planlar ve yönetir.

5. Reklamcılık alanı ile ilgili yöntem ve araştırmaları bilir, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

6. Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.

7. Reklamcılıkla ilgili hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.

8. Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve sektör temsilcileriyle diyalog kurar.

9.Reklamcılık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazanır.

10.Alanı ile ilgili destek olabilecek teorik ve pratik donanıma sahip olur.

 

Bölüm Dersleri:

Öğrenciler, kendi bireysel yetenek ve tercihlerini de göz önüne alarak, pazarlama, müşteri ilişkileri, strateji konumlama, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği ve medya planlama gibi mesleğin çeşitli uzmanlık dallarına yönlenebilmektedir.

Bu çerçevede, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü,  ilk iki yıl, öğrencilerin reklam endüstrisinin fırsatlarını, tehditlerini ve yöntemlerini kavramasını mümkün kılan, altyapı niteliğinde teorik ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıl ise, bahsi geçen yöntemlerin uygulanmasını sağlayan; başka bir deyişle, bu yöntemlerin, gerçek reklam dünyasındaki sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini ortaya koyan ve endüstrideki uzmanlık dallarını destekleyen dersler yer almaktadır. Özellikle üçüncü sınıf, Güz yarıyılındaki uzun dönem (42 iş günü) zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin, edindikleri bilgi ve beceriyi sektör liderleriyle birlikte yaklaşık dört ay boyunca yürütmesini, böylelikle, mezuniyet öncesi çalışma hayatını deneyimlemesini ve güçlü bir iletişim ağına dahil olmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde, dördüncü sınıf, Güz yarıyılındaki seçmeli derslerden biri olan Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları’nda öğrenciler, dönem boyunca, gruplar halinde Kadıköy Belediyesi’nin farklı birimlerinde, farklı projeler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bunun bir muadili olan İletişim Uygulamaları dersinde ise fakültemize bağlı iletişim ajansında (İLA), farklı kurumlardan alınan gerçek briefler doğrultusunda, 360 derece kampanyalar hazırlamakta ve söz konusu kurum yöneticileri nezdinde sunumlar yapmaktadırlar. Son olarak, öğrenciler, dördüncü sınıf, Bahar yarıyılında  yer alan Mezuniyet Projesi dersinde, akademik tez ve uygulama arasında bir tercih yapmaktadırlar. Tez çalışmasını seçenler, dönem boyunca yürütmüş oldukları araştırmadan American Psychological Association (APA) kuralları ve Yeditepe Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu çerçevesinde 50-60 sayfalık bilimsel tez üretmektedirler. Uygulama seçenler ise, herhangi bir kategoriden kendi yarattıkları bir ürün ya da hizmetin, belirlenen kriterler çerçevesinde, A’dan Z’ye marka çalışmasını yapmaktadırlar.

 

Bölümün Kariyer Fırsatları:

Mezunlarımız, ağırlıklı olarak, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın kuruluşlarında ve işletmelerin pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönlenmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız

Temel hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin gelişmesi hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde temel teorik derslerin yanı sıra fakülte içi ya da fakülte dışı yandal ve çift anadal programları, stüdyolarımızda ve ajansta yürütülen pratik dersler, alan stajı, mezuniyet projeleri gibi öğrencilerimizi alanda çalışmaya hazırlayan uygulamalar bulunmaktadır.

Misyon

Misyonumuz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip çağdaş ve dinamik iletişimciler olarak yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Bölümümüz, radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan araştıran, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip, mesleki ve sosyal alanlarda etkin roller üstlenmeye hazır iletişimciler yetiştirir.

Temel Değerler                                                                                               

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim.

Öğretim Amaçları

 1. İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal bilimler ve sanata dair konularda bilgi birikimine sahip olmaları,
 2. Bilimsel, toplumsal, teknolojik, ekonomik, yasal,  siyasal ve sosyal gelişmelerden haberdar olmaları,
 3. Alanına özgü yaratıcı ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları,
 4. Alanına özgü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapabilir olmaları,
 5. Uyumlu ve verimli ekip çalışması yapabilir olmaları,
 6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ve kalite standartlarına hâkim olmaları,
 7. Etik bilincine, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda duyarlılığa sahip olmaları,
 8. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve deneyime sahip olmaları; girişimci ve yenilikçi yaklaşım bilincini benimsemeleri,
 9. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmaları,
 10. Alanının gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olmaları hedeflenir.

Program Çıktıları

 1. Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlayabilmek.
 2. Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini göstermek.
 3. Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapabilmek.
 4. Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetimi, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi ve donanım sahibi olabilmek.
 5. Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.
 6. Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararına kullanabilmek.
 7. Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
 8. Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olmak.
 9. Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlayabilmek.

 

 

 

Görsel iletişim tasarımı, her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. Görsel iletişim tasarımı en temel tanımıyla, İletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir; yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde hedef kitleye veya kullanıcıya aktarmayı içerir. Bu görsel mesajların her biri belirli bir işlev ve amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik kaygısı ile dijital ortamda, hareketli görsel, 3 boyutlu mecralar ve sesli araçlar ile birleştirir. Görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, stratejik olarak düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır.

Günümüzde giderek artan görsel iletişim tasarımcısı ihtiyacına cevap vermek adına 2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.

Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, video yapımı alanlarını içinde barındıran ders programı ile öğrencilere görsel iletişim tasarımının tüm branşlarında tecrübe kazandırır. Öğrenciler, proje ve atölye çalışmalarıyla grup ve bireysel yaratıcı projelerde yer alır, kendi uzmanlıklarını seçer.

‘’Tasarımda Güz Buluşmaları’’, ‘’Tasarımda Bahar Buluşmaları’’ seminer ve çalıştay etkinliği, her sene değişik bir tematik konu ile şekillendirilen ‘’Sene Sonu Öğrenci Sergisi’’ ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen faaliyetler öğrencilere alanda deneyim ve yetkinlik kazandırır.

Kuruluşumuzdan günümüze; bölümümüzde eğitim almış ve sonrasında iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarında önde gelen şirketlerinde başarı ile yer alan mezunlarımız ile gurur duyuyor; sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Öğretim Amaçları

 1. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak, edindikleri kavramsal ve uygulamalı birikimleri anlamlı, güncel ve özgün tasarım ürünlerine dönüştürmeleri,
 2. Öğrencilerin estetik algısını merkeze alarak tasarım odaklı çözümler üretmeleri,
 3.  Öğrencilerin 21. Yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda teknolojik yetkinlik kazanmaları, alanın farklı branşlarını kullanarak güncel, yaratıcı ve sorgulayıcı içerikler üretmeleri,
 4.  Öğrencilerin Görsel İletişim Tasarımı alanı ile ilgili profesyonel ve sektörel deneyime sahip olmaları,
 5. Öğrencilerin görsel iletişim tasarımı uygulamaları için gerekli eleştirel, analitik ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri,
 6. Öğrencilerin mesleki etik, insan haklarına saygılı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Program Çıktıları

 1. Görsel iletişim tasarımı alanına ait edindiği akademik ve teknik bilgi birikimini özgün projelerde kullanır.
 2. Estetik kuralları dikkate alarak 2 ve 3 boyutlu yaratıcı ürünler tasarlar. 
 3. Alan uygulamalarının gerektirdiği teknolojik yenilikleri etkin bir biçimde kullanır.
 4.  Kavramdan yola çıkarak alanına dair problemleri analiz eder ve belirlenen hedef kitleye uygun proje geliştirir.
 5. Mesleki ulusal ve uluslararası etik kuralları ve standartlara uygun sorumluluk bilinci ile davranır.
 6. Geliştirdiği projelerle evrensel ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturur, çözüm önerir.
 7. Zorunlu staj aracılıyla sektörel deneyim edinerek akademik birikim ile alan deneyimini ilişkilendirir. 
 8.  Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, disiplinler arası çalışmanın önemini kavrar ve farklı ekipler ile iş birliği yapar.  
 9. Sektöre ait kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmeye yönelik kavram geliştirir, eser üretir, sergi düzenler.   
 10. Yaratıcı fikirleri hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere dönüştürür, çok boyutlu tasarımlar yapar.

Doç. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü olarak hedefimiz, tam donanımlı ve gazetecilik değerlerine sahip gazeteci adayları yetiştirmek.

Akademik faaliyetlerine 1996 yılında başlayan Gazetecilik Bölümü, sahip olduğu olanaklar ve iletişim alanındaki başarılı mezunları nedeniyle her yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri mesleki yetkinliğe dönüştürme becerisine en hızlı uyum sağlayan alanlardan gazetecilik aynı zamanda etik ve insani değerleri de beraberinde taşımak gibi bir misyona sahiptir. Bölümümüzde teknolojik donanım ve diğer yeteneklerini doğru ve sorumlu şekilde kullanacak, ulusal ve etik değerlere saygılı, öngörülü, tarih ve coğrafya bilincine sahip gazetecilerle uluslararası gazetecilik hedeflerine uygun uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası bakışa sahip akademisyenlerimiz ve gazetecilik alanında önemli yere sahip sektörden isimlerden oluşan bölümümüz kadrosu, öğrencilerin üretimlerini desteklemekte; alanındaki önemli yarışmalar ve faaliyetlere katılmaktadır. Gazetecilik öğrencileri, geleceğin gazetecileri olarak aday oldukları yarışmalardan elde ettikleri başarılar ve uygulama mecralarımızla sektöre hazırlanmaktadırlar.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, 2000 yılında başlayan ve deneyimi sonraki dönemlere aktarılan bir miras haline gelen uygulama yayınlarımız Yeditepe Postası dergisi ve Gazete Yeditepe ile koridor.yeditepe.edu.tr haber sitesinde pratik bilgilerini geliştirmekte; çok yönlü bir ajans modeli ile çalışan Yeditepe Haber Ajansı (YHA) ile de sektörün farklı alanlarını deneyimlemektedirler.

Öğrencilerimizin gazetecilik mesleğinde başarılı olabilmeleri, bulundukları toplumu gözlemleyebilme yetisine sahip olmalarını gerektirir. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı önemli projemiz olan “Dört Mevsim Kayışdağı” sosyal dönüşümde ve gelişmede fiziki değişimin üniversiteler ile nasıl hızlandığını ve yönünün değiştiğini göstermesi açısından önemli bir görsel harita sunmaktadır. Bölümler arası işbirliği ile üretilen ve disiplinlerarasılığı desteklemek amaçlı projeler de yapılmaktadır. Bu bağlamda öldürülen gazetecilerin hayatlarının anlatıldığı “Faili Meşhur” belgeseller serisi gerçekleşmiş, araştırmanın ve farklı disiplinlerle çalışmanın motive edici yönü keşfedilmiştir.

Seminerler, paneller, sektördeki farklı alanları temsil eden profesyonellerle öğrencilerimizin bir araya gelmelerini sağlayacak toplantılar düzenlenerek, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin uluslararası deneyimlerini arttırmaları ve bakış açılarına katkı sağlaması amacıyla Erasmus ve Exchange anlaşmalarına her yıl yeni üniversiteler de eklenmekte; farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler de bölümümüzü ziyaret etmektedir.  

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, iletişim alanında hedeflerimizi ve amaçlarımızı taşıyan görevler üstlenmekte ve bizi onurlandırmaktadırlar. Her geçen gün önemi artan iletişim ve gazetecilik, mesleki değerler ve toplumsal hassasiyetlerle değerlenmektedir. Bu değerlere katkı sağlayan ve iletişim alanındaki farklı mecralarda görev alan, ulusal ve uluslararası hedeflere yönelen öğrencilerimiz arasında sizleri de görmeyi istiyoruz.

VİZYON: Gazetecilik alanında kuramsal ve pratik bilgiyi disiplinlerarası perspektifle veren, çağdaş ve bilimsel eğitimin gerektirdiği eleştirel bakış açısına, mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip öğrenciler yetiştiren çok yönlü bir program olmaktır.

MİSYON: Evrensel gazetecilik değerlerine sahip, çağdaş bilimin ışığında eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, hem mesleki etik değerlere hem de toplumsal sorumluluğa sahip, çağın getirdiği teknolojik altyapıyı kullanabilen uluslararası alanda mesleki uygulama yapacak yeterlilikte gazeteciler yetiştirmek.

TEMEL DEĞERLER: Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

Gazetecilik Bölümü’nün program öğretim amaçları (PÖA) aşağıdaki şekildedir:

PÖA 1- Öğrencilerin mesleki ve bilimsel çalışma ve araştırma sürecinde gerekli teorik altyapı ve bakış açısına sahip olabilmeleri,
PÖA 2- Öğrencilerin uygulamalar için gerekli teorik ve teknik bilgiye sahip olmaları, ihtiyaç duyulan durumlarda bu bilgi ve becerilerini
güncelleyebilmeleri,
PÖA 3- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunları araştırabilen, analiz edebilen, aralarında köprü kurabilen, sorgulayan, tartışan, analitik düşünen,
yorumlayan, nesnel, etik değerleri ve mesleki bilinci gelişmiş, sorumluluk ve özgüven sahip, çağdaş ve laik yaşamın gerekliliklerinin farkında
iletişimciler olmaları,
PÖA 4- Öğrencilerin ifade yeteneklerinin gelişmiş, yazılı ve sözlü anlatımı güçlü, dili etkin kullanan, farklı mecralara uygun dil kullanım becerisi
geliştirebilen gazeteciler olarak eğitilmeleri,
PÖA 5- Öğrencilerin insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasiye savunan, ifade özgürlüğüne saygılı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde
bireyler olarak yetiştirilmeleri.

Gazetecilik Bölümü’ne ait program çıktıları aşağıda verilmiştir:

PÇ 1 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlâki boyutlarıyla tanımlar. Medya, toplum ve iktidar
arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.
PÇ 2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri basılı
ve görsel ortamda yayına hazırlar.
PÇ 3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur
PÇ 4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda
medyada kullanır.
PÇ 5 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek
yorumlar.
PÇ 6 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirerek dijital ortama uygun içerik hazırlar.
PÇ 7 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin iç ve dış paydaşlarını tanımlayarak değişen dinamiklerin altını çizer.
PÇ 8 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek,
medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.
PÇ 9 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar. Bu prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini
yorumlar.
PÇ 10 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlayarak basın hareketlerinin tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklar.