• Türkçe
  • English

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü olarak hedefimiz, tam donanımlı ve gazetecilik değerlerine sahip gazeteci adayları yetiştirmek.

Akademik faaliyetlerine 1996 yılında başlayan Gazetecilik Bölümü, sahip olduğu olanaklar ve iletişim alanındaki başarılı mezunları nedeniyle her yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri mesleki yetkinliğe dönüştürme becerisine en hızlı uyum sağlayan alanlardan gazetecilik aynı zamanda etik ve insani değerleri de beraberinde taşımak gibi bir misyona sahiptir. Bölümümüzde teknolojik donanım ve diğer yeteneklerini doğru ve sorumlu şekilde kullanacak, ulusal ve etik değerlere saygılı, öngörülü, tarih ve coğrafya bilincine sahip gazetecilerle uluslararası gazetecilik hedeflerine uygun uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası bakışa sahip akademisyenlerimiz ve gazetecilik alanında önemli yere sahip sektörden isimlerden oluşan bölümümüz kadrosu, öğrencilerin üretimlerini desteklemekte; alanındaki önemli yarışmalar ve faaliyetlere katılmaktadır. Gazetecilik öğrencileri, geleceğin gazetecileri olarak aday oldukları yarışmalardan elde ettikleri başarılar ve uygulama mecralarımızla sektöre hazırlanmaktadırlar.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, 2000 yılında başlayan ve deneyimi sonraki dönemlere aktarılan bir miras haline gelen uygulama yayınlarımız Yeditepe Postası dergisi ve Gazete Yeditepe ile koridor.yeditepe.edu.tr haber sitesinde pratik bilgilerini geliştirmekte; çok yönlü bir ajans modeli ile çalışan Yeditepe Haber Ajansı (YHA) ile de sektörün farklı alanlarını deneyimlemektedirler.

Öğrencilerimizin gazetecilik mesleğinde başarılı olabilmeleri, bulundukları toplumu gözlemleyebilme yetisine sahip olmalarını gerektirir. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı önemli projemiz olan “Dört Mevsim Kayışdağı” sosyal dönüşümde ve gelişmede fiziki değişimin üniversiteler ile nasıl hızlandığını ve yönünün değiştiğini göstermesi açısından önemli bir görsel harita sunmaktadır. Bölümler arası işbirliği ile üretilen ve disiplinlerarasılığı desteklemek amaçlı projeler de yapılmaktadır. Bu bağlamda öldürülen gazetecilerin hayatlarının anlatıldığı “Faili Meşhur” belgeseller serisi gerçekleşmiş, araştırmanın ve farklı disiplinlerle çalışmanın motive edici yönü keşfedilmiştir.

Seminerler, paneller, sektördeki farklı alanları temsil eden profesyonellerle öğrencilerimizin bir araya gelmelerini sağlayacak toplantılar düzenlenerek, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin uluslararası deneyimlerini arttırmaları ve bakış açılarına katkı sağlaması amacıyla Erasmus ve Exchange anlaşmalarına her yıl yeni üniversiteler de eklenmekte; farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler de bölümümüzü ziyaret etmektedir.  

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, iletişim alanında hedeflerimizi ve amaçlarımızı taşıyan görevler üstlenmekte ve bizi onurlandırmaktadırlar. Her geçen gün önemi artan iletişim ve gazetecilik, mesleki değerler ve toplumsal hassasiyetlerle değerlenmektedir. Bu değerlere katkı sağlayan ve iletişim alanındaki farklı mecralarda görev alan, ulusal ve uluslararası hedeflere yönelen öğrencilerimiz arasında sizleri de görmeyi istiyoruz.

VİZYON: Gazetecilik alanında kuramsal ve pratik bilgiyi disiplinlerarası perspektifle veren, çağdaş ve bilimsel eğitimin gerektirdiği eleştirel bakış açısına, mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip öğrenciler yetiştiren çok yönlü bir program olmaktır.

MİSYON: Evrensel gazetecilik değerlerine sahip, çağdaş bilimin ışığında eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, hem mesleki etik değerlere hem de toplumsal sorumluluğa sahip, çağın getirdiği teknolojik altyapıyı kullanabilen uluslararası alanda mesleki uygulama yapacak yeterlilikte gazeteciler yetiştirmek.

TEMEL DEĞERLER: Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

Gazetecilik Bölümü’nün program öğretim amaçları (PÖA) aşağıdaki şekildedir:

PÖA 1- Öğrencilerin mesleki ve bilimsel çalışma ve araştırma sürecinde gerekli teorik altyapı ve bakış açısına sahip olabilmeleri,
PÖA 2- Öğrencilerin uygulamalar için gerekli teorik ve teknik bilgiye sahip olmaları, ihtiyaç duyulan durumlarda bu bilgi ve becerilerini
güncelleyebilmeleri,
PÖA 3- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunları araştırabilen, analiz edebilen, aralarında köprü kurabilen, sorgulayan, tartışan, analitik düşünen,
yorumlayan, nesnel, etik değerleri ve mesleki bilinci gelişmiş, sorumluluk ve özgüven sahip, çağdaş ve laik yaşamın gerekliliklerinin farkında
iletişimciler olmaları,
PÖA 4- Öğrencilerin ifade yeteneklerinin gelişmiş, yazılı ve sözlü anlatımı güçlü, dili etkin kullanan, farklı mecralara uygun dil kullanım becerisi
geliştirebilen gazeteciler olarak eğitilmeleri,
PÖA 5- Öğrencilerin insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasiye savunan, ifade özgürlüğüne saygılı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde
bireyler olarak yetiştirilmeleri.

Gazetecilik Bölümü’ne ait program çıktıları aşağıda verilmiştir:

PÇ 1 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlâki boyutlarıyla tanımlar. Medya, toplum ve iktidar
arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.
PÇ 2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri basılı
ve görsel ortamda yayına hazırlar.
PÇ 3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur
PÇ 4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda
medyada kullanır.
PÇ 5 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek
yorumlar.
PÇ 6 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirerek dijital ortama uygun içerik hazırlar.
PÇ 7 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin iç ve dış paydaşlarını tanımlayarak değişen dinamiklerin altını çizer.
PÇ 8 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek,
medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.
PÇ 9 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar. Bu prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini
yorumlar.
PÇ 10 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlayarak basın hareketlerinin tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklar.