• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı öğrencilere medya metinlerini eleştirel bir perspektiften okuma ve çözümleme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders boyunca öğrenciler dilbilim, psikoloji ve sosyolojinin ilgili teorilerini ve kavramlarını TV dizileri, basılı reklamlar, haberler, video oyunları vb. çeşitli medya metinlerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Bu şekilde, semiyotik analiz, içerik analizi, psikanalitik çözümleme, eleştirel söylem analizi ve retorik analizi gibi çeşitli metin analizi yöntemlerine aşinalık kazanırlar. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, medya ürünlerinde anlamın nasıl üretildiğini anlar. 1, 3, 4, 5 1, 2, 6, 15 A,B,C
2. Öğrenci, medya ürünleri, izleyiciler ve kültürel bağlamlar arasındaki karşılıklı ilişkileri anlar. 1, 3, 4, 5 1, 2, 6, 15 A,B,C
3. Öğrenci medya ürünlerini araştırmak, değerlendirmek ve yorumlamak için stratejiler geliştirir ve kullanır.  1, 3, 4, 5 1, 2, 6, 15 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Göstergebilim: Ferdinand de Saussure ve Charles Peirce’de Gösterge, Kültür ve Anlam Berger (2005), chapter 1
3 Göstergebilim: Vladimir Propp ve Masalların Biçim Bilimi Berger (2005), chapter 1
4 Göstergebilim: Roland Barthes ve Mit Bilimi Barthes (1991), ss. 107-119
5 Retorik Analizi: Ethos, Pathos ve Logos Berger (1998), chapter 4
6 Psikanaliz ve Medya: Freud’un Kişilik Kuramı Berger (1998), chapter 3
7 Psikanaliz ve Medya: Kolektif Bilinçaltı ve Arketipler Berger (1998), chapter 3
8 Feminist Psikanaliz: Anlatı Sineması Mulvey (1975)
9 Öğrenci Sunumları  
10 Nicel İçerik Analizi Wimmer & Dominick (2000), chapter 6
11 İçerik Analizi: Haber Çerçeveleri Linström & Marais (2012).
12 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem, Dil ve İktidar van Dijk (1993)
13 Eleştirel Söylem Analizi: Söylem Olarak Haber van Dijk (1993)
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendirme ve Finale Hazırlık  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu Berger, A.A. (2005). Media Analysis Techniques. California: Sage.
Diğer Kaynaklar Barthes, R. (1991). Mythologies. New York: The Noonday Press.

Berger, A.A. (1998). Media Research Techniques. California: Sage

van Dijk, T. (1991). The Interdisciplinary Study of News as Discourse, in Klaus Bruhn Jensen ve Nicholas W. Jankowski (Ed.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (s. 108-120). London and New York: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2): 249-283.

Linström, M. & Marais, W. (2012). Qualitative News Frame Analysis: A Methodology. Communitas 17: 21-38.

Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3): 6-18.

Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research. Boston, USA: Cengage Learning.

Materyal Paylaşımı

 MATERYAL PAYLAŞIMI
 Dökümanlar  www.coadsys.yeditepe.edu.tr
 Ödevler  www.coadsys.yeditepe.edu.tr
 Sınavlar  www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 60
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.       x    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         x  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       x    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.     x      
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 11 4 44
Ara Sınav 1 15 15
Sözlü Sunum 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Ders AKTS Kredisi     5