• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 342
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, kitle iletişiminde çeşitli mecralara dair hukuk kurallarını etik ilkeler temelinde bütünleştirerek gözden geçirmektir. Bu amaçla, basın, radyo televizyon, sinema, internet gibi farklı mecraları ilgili Kanunları ile incelemenin yanı sıra, kitle iletişimi alanında ulusal ve uluslararası sözleşmeler, AB görsel işitsel mevzuatı, Türk Anayasaları ve Kanunlarında düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi konular incelenerek tartışılır.
Dersin İçeriği: 

Kitle iletişim araçlarının tabi bulunduğu yasal düzenlemeler, Anayasada ifade özgürlüğü ve AB görsel işitsel mevzuatının Türkiye’ye etkileri gibi konularda temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Başlangıcından itibaren Türk anayasalarında düşünce ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ilişkisini gözden geçirir. 1,2,3,4,7 1,2,3 A, B
2) Kitle iletişiminde yer alan herbir mecradaki uygulamaları, ilgili kanunları ile birlikte inceler. 1,2,3,4,6,7 1,2,3 A
3) Kitle iletişimi alanında iş göreceği alanla ilgili temel hukuk kurallarına dair bilgi sahibi olur ve yaptırımlarının farkına varır. 1,2,3,4,6,7 1,2,3 A
4) Kitle iletişimi alanında hukuk ve etik kuralları birbirlerini bütünleştirecek şekilde analiz eder, tartışır. 1,2,3,4,6,7 1,2,3 A
5) Kitle iletişimi alanında mevcut hukuk kurallarını, uygulamaları ile birlikte yeterlilikleri düzeyinde eleştirir, tartışır. 1,2,3,4,6,7 1,2,3 A
6) Kitle iletişimi alanında ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile AB görsel işitsel medya mevzuatı gibi içeriklerin iletişim hukukunda mevcut mevzuata etkilerini görür.   1,2,3 A

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kitle iletişim hukukuna giriş. Kitle iletişim hukuku tanım, içerik ve mevzuata genel bakış
2 Hukuk ve etik arasındaki ilişki. Hukuk ve etikin birbirlerini tamamlayan ilişkisi
3 Kitle iletişim araçlarının hukuki yönden düzenlenme nedenleri KİA’ların toplum üzerindeki etkileri ve hukuk ilişkisi
4 Küreselleşme ve uluslararası hukuka etkileri Küreselleşme ve deregülasyon kavramı, uluslararası hukuka etkileri
5 Küreselleşmenin Türkiye hukukuna etkileri Küreselleşme ve deregülasyonun Türk hukuk mevzuatına etkileri
6 Basının kamusal görevleri, 4. güç olma özelliği ve 5. güçün doğuşu Basının kamusal görevleri ve 4. Güç olma ilişkisi
7 Türk Anayasalarında ve uluslararası belgelerde haberleşme özgürlüğü Haberleşme özgürlüğünün ulusal ve uluslararası belgelerde düzenlenmesi
8 Avrupa Birliği hukuku. Türk hukukuna etkileri. Uyum paketleri AB görsel işitsel içeriğin Türk hukuk mevzuatına etkileri
9 Ara Sınav  
10 Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesi. Sınırsız Televizyon Direktifi Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesi ve STD’nin Türkiye’de görsel işitsel mevzuata etkileri
11 Basın Kanunu. Sorumlu yazı işleri müdürü. Şimdiki Kanun ve geçmiş Kanunun karşılaştırması, sorumlu yazı işleri müdürlüğü kavramı.
12 Rtük Kanunu. Rtük yapılanması. Akıllı işaretler. Şimdiki Kanun ve geçmiş Kanunun karşılaştırması. Akıllı işaretler uygulaması.
13 Sinema Kanunu. Sansür ve denetim. Sınıflandırma sistemi. Sinema alanını tarihsel süreçte düzenleyen metinler, mevcut Kanun ve sınıflandırma sistemi.
14 İnternet Kanunu. Türkiye’de internet alanının düzenlenmesi. İnternet alanını düzenleyen Kanunlar, mevcut İnternet Kanunu.
15 Kitle iletişim araçlarında cevap ve düzeltme hakkı. RTÜK, Basın ve İnternet Kanunlarında cevap ve düzeltme hakkının kullanılması.

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Kayıhan İçel. 2009. Kitle Haberleşme Hukuku. Beta Yayınevi.

Mehmet Yüksel.  2001. Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye. Siyasal Kitabevi.

Ahmet Çiftçi. 1999. Uluslararası Hukuk Açısından Radyo ve Televizyon Hukuku. Gazi Üniv. İlet. Fak. Basımevi. Ankara.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Türkiye’de 1961 ve 1982 Anayasaları ve bu Anayasaları hazırlayan şartlar çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğü açısından geçirilen değişimlerin karşılaştırmalı incelemesi.
Sınavlar Erik Jan Zürcher. 2004. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İletişim Yayınevi.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     x    
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     x    
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.       x  
4 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.         x
5 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x
6 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x
7 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         x
8 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.       x  
9 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek. x        
10 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek. x        
11 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek. x        
12 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.       x  
13 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 4 4
Final için zorunlu okuma (kitap) 1 5 5
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     5